Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende woorden bedoeld als:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die zich niet als beroeps- of ondernemer presenteert en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afname in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: ieder medium dat de consument of onderneming in staat stelt om informatie, die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktermijn af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een systeem, voor verkoop op afstand van producten en/of diensten dat door de ondernemer wordt georganiseerd, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 9. Techniek voor communicatie op afstand: een methode die kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument of ondernemer in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

Artikel 2 – Algemene informatie van de handelaar

NB BV/KYRA
Back-upstraat 12
1033NX Amsterdam

E-mail: financiën@kyra.eu
Telefoonnummer: +31 235518859

BTW-nummer: NL NL 818638886B01
KvK-nummer: 34188207
Als de activiteit van de handelaar onderworpen is aan een relevant vergunningenstelsel:
gegevens over de toezichthoudende autoriteit:
Indien de handelaar een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • De beroepsvereniging of organisatie waarbij hij staat ingeschreven;
 • De beroepskwalificatie, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is verleend;
 • Een verwijzing naar de in Nederland geldende regelgeving en instructies waar en hoe deze regelgeving te raadplegen is.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit niet mogelijk is voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de consument voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, ervan op de hoogte gesteld dat de algemene voorwaarden verkrijgbaar zijn bij de ondernemer en dat zij op zijn verzoek zo spoedig mogelijk zullen worden toegezonden. en gratis.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, kunnen in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, op zodanige wijze worden toegezonden dat de consument deze kan opslaan op een eenvoudige duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden opgevraagd of anderszins op verzoek van de consument kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van toepassing en kan de consument bij tegenstrijdige voorwaarden steeds een beroep doen op de voor hem meest geschikte bepaling. gunstig.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, met name:
 • de prijs, inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van bezorging;
 • hoe het akkoord tot stand komt en welke acties daarvoor nodig zijn;
 • of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
 • de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen het bedrijf de prijs garandeert;
 • of de overeenkomst na totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja, hoe deze voor de consument toegankelijk is;
 • de manier waarop de consument, voordat hij de overeenkomst sluit, de (op grond van de overeenkomst) verstrekte gegevens kan controleren en indien nodig repareren;
 • eventuele andere talen, waaronder het Nederlands, waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragingen waaraan de ondernemer is onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; En
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand bij een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer door dit onderzoek terecht gemotiveerd is om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft hij het recht het verzoek te weigeren of aan de specifieke voorwaarden te voldoen.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, de volgende informatie meesturen:
  A. het adres van de vestiging waar de consument met klachten terecht kan;
  B. de voorwaarden en wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  C. de informatie over garanties en after-sales service;
  D. de gegevens van deze voorwaarden, opgenomen in artikel 4 lid 3, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór het sluiten van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument, of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle originele labels, toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten bij herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn in ieder geval de kosten van retourzending voor rekening van de consument.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. contract.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  A. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de consument;
  B. die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
  C. die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
  D. die snel bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  F. voor kranten en tijdschriften;
  G. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  A. betreffende logies, vervoer, catering of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode;
  B. waarvan de levering, met uitdrukkelijke instemming van de consument, is begonnen voordat de termijn is verstreken;
  C. over weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod genoemde geldigheidsduur worden de prijzen van de producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze schommelingen en het feit dat de prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a: deze het gevolg zijn van wet- of regelgeving, of
  b: de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de verhoging ingaat.
 5. De bij het aanbieden van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Naleving en garantie

 1. De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde contractspecificaties, aan de redelijke eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van het sluiten van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen zal de ondernemer er tevens voor zorgen dat het product geschikt is voor ongebruikelijk gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de werkgever kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden staat vermeld, verwerkt het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging van een vervangend artikel zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de handelaar.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransactie: duur, opzegging en verlenging

Kennisgeving van beëindiging

 1. De consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen, met inachtneming van daartoe geldende opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen, toepasselijke opzeggingsregels en met een opzegtermijn van minimaal één maand. .
 3. De consument kan in de voorgaande leden overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt zijn tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • eindigen op dezelfde manier als waarop ze zijn afgerond;
 • opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de handelaar voor zichzelf heeft bedongen.

Vernieuwing

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet worden verlengd of stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid wordt een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften automatisch verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, omdat de consument deze verlengde overeenkomst kan opzeggen tegen einde van de verlenging met een opzegtermijn van één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen automatisch worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van één maand en een opzegtermijn van onbepaalde tijd van drie maanden. het regelmatig, maar minder dan één keer per maand, bezorgen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd met beperkte duur tot het bezorgen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na de proef- of kennismakingsperiode.

  Duur
   
 5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand tussentijds opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dienen de bedragen door de consument bij aflevering te worden voldaan met een bewijs van kwijting door de ondernemer.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om redelijke kosten vooraf aan de consument in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachten

 1. De handelaar beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten volgens deze procedure.
 2. Klachten over gebreken aan gekochte textielgoederen, schoenen en/of andere problemen bij de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk, maar binnen 2 maanden na ontdekking, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden, gerekend vanaf de datum van ontvangst, door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd zal vragen, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst geïnformeerd over het moment waarop de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor arbitrage.

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende voorwaarden

Aanvullende of afwijkende bedingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen zodanig schriftelijk te worden vastgelegd dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.