Gedragscode

KYRA is een sterk groeiend bedrijf dat zich inzet voor:

  • Ethisch en verantwoordelijk gedrag bij al haar activiteiten;
  • Respect voor de rechten van alle individuen;
  • Respect voor het milieu.

KYRA-producten moeten op een ecologisch en sociaal duurzame manier worden vervaardigd.

We streven ernaar nauw samen te werken met onze leveranciers en zakenpartners om een ​​duurzame sociale en milieustandaard op lange termijn te bereiken in de fabrieken die KYRA-producten produceren en in de activiteiten van andere zakenpartners.   
De Gedragscode specificeert wat zij verwacht van al haar leveranciers, personeel, agenten en andere partijen waarmee het bedrijf samenwerkt. Het is de verantwoordelijkheid van de leveranciers en andere zakenpartners om hun onderaannemers over deze gedragscode te informeren.

De eisen van KYRA zijn voornamelijk gebaseerd op internationaal overeengekomen normen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het VN-verdrag inzake de rechten van het kind en toepasselijke ILO-verdragen, evenals op nationale wetgeving.

1. JURIDISCHE VEREISTEN

De algemene regel is dat alle leveranciers en andere zakenpartners bij al hun activiteiten de nationale wetten moeten volgen in de landen waarin zij actief zijn. Mocht een vereiste uit de Gedragscode in enig land of gebied in strijd zijn met de nationale wetgeving, dan moet de wet altijd worden nageleefd. De leverancier moet KYRA op de hoogte stellen voordat hij de Code ondertekent.

2. KINDERARBEID WORDT NIET AANVAARD 

(Zie ILO-verdragen 138 en 182 en het VN-verdrag inzake de rechten van het kind)

2.1 Kinderarbeid

KYRA accepteert geen kinderarbeid. Niemand mag in dienst treden op een leeftijd jonger dan 15 jaar (of 14 jaar als de nationale wetgeving dit toestaat) of jonger dan de wettelijke arbeidsleeftijd als deze leeftijd hoger is dan 15 jaar. 

Het bedrijf moet de nodige preventieve maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het geen personen in dienst neemt die jonger zijn dan de wettelijke arbeidsleeftijd.

2.2 Jonge werknemers
Alle wettelijke beperkingen op de tewerkstelling van personen jonger dan 18 jaar moeten worden nageleefd.  Wij erkennen dat een persoon volgens het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind een kind is tot de leeftijd van 18 jaar. Wij erkennen de rechten van ieder kind om beschermd te worden tegen economische uitbuiting en tegen het uitvoeren van werk dat waarschijnlijk gevaarlijk is. of om de opvoeding van het kind te belemmeren, of om schadelijk te zijn voor de gezondheid of de fysieke, mentale, spirituele, morele of sociale ontwikkeling van het kind. 

3. GEZONDHEID EN VEILIGHEID

3.1 Veiligheid van gebouwen
Wij eisen van onze leveranciers en andere zakenpartners dat zij de veiligheid van medewerkers te allen tijde tot een prioriteit maken. Er worden geen gevaarlijke apparatuur of onveilige gebouwen geaccepteerd.   

3.2 Brandveiligheid
Nooduitgangen op alle verdiepingen moeten duidelijk gemarkeerd zijn, goed verlicht zijn en tot buiten het gebouw vrij zijn. Evacuatie via nooduitgangen moet altijd mogelijk zijn tijdens werkuren. Iedereen die op het terrein werkt, inclusief managers en bewakers, moet regelmatig worden getraind in hoe te handelen in geval van brand of andere noodsituaties. Regelmatige evacuatieoefeningen voor alle werknemers zijn vereist; Er moeten evacuatieplannen en brandblusapparatuur aanwezig zijn.

3.3 Ongevallen en eerste hulp 
De werkgever moet proactief werken om ongevallen te voorkomen die schade toebrengen aan werknemers op de werkplek.   
Relevante EHBO-uitrusting moet beschikbaar zijn en waar dit wettelijk vereist is, moet er tijdens werkuren een arts of verpleegkundige beschikbaar zijn.

3.4 Werkomgeving
Het pand moet regelmatig worden onderhouden en schoongemaakt en moet een gezonde werkomgeving bieden.   

4. RECHTEN VAN WERKNEMERS 

4.1 Basisrechten
4.1.1 Wij aanvaarden geen enkele vorm van dwangarbeid of dwangarbeid en wij aanvaarden niet het gebruik van gevangenisarbeid of illegale arbeid bij de productie van goederen of diensten. (Zie ILO-verdragen 29 en 105)

4.1.2 Arbeidsmigranten hebben exact dezelfde rechten als lokale werknemers. Eventuele commissies en andere vergoedingen in verband met de tewerkstelling van migrerende werknemers moeten door de werkgever worden gedragen. De werkgever mag van de werknemer niet verlangen dat hij zijn legitimatiebewijzen overlegt. Stortingen zijn niet toegestaan. Werknemers die via een agent of aannemer in dienst zijn, vallen onder de verantwoordelijkheid van de leverancier en andere zakenpartners en vallen dus onder deze Code.

4.1.3 Iedere medewerker wordt met respect en waardigheid behandeld. Onder geen enkele omstandigheid accepteren wij het gebruik door onze leveranciers, hun onderaannemers of andere zakenpartners van vernedering of lijfstraffen, en geen enkele werknemer zal worden onderworpen aan fysieke, seksuele, psychologische of verbale intimidatie of misbruik.

4.1.4 Alle werknemers hebben het recht om verenigingen van hun eigen keuze op te richten of zich daarbij aan te sluiten, en om collectief te onderhandelen. KYRA accepteert geen disciplinaire of discriminerende maatregelen van de werkgever tegen werknemers die ervoor kiezen zich vreedzaam en rechtmatig te organiseren of zich aan te sluiten bij een vereniging. (Zie ILO-conventies 87, 98 en 135)

4.1.5 Geen enkele werknemer mag in zijn werk of beroep worden gediscrimineerd op grond van geslacht, ras, huidskleur, leeftijd, zwangerschap, seksuele geaardheid, religie, politieke overtuiging, nationaliteit, etnische afkomst, ziekte of handicap. (Zie ILO-conventies 100 en 111)

4.1.6 Alle medewerkers hebben recht op een schriftelijke arbeidsovereenkomst, in de plaatselijke taal, waarin de arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. De werkgever heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle werknemers op de hoogte zijn van hun wettelijke rechten en plichten.   

4.2 Lonen, secundaire arbeidsvoorwaarden, werktijden en verlof
Als achtergrond voor dit hoofdstuk citeren wij artikel 23:3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, als leidraad voor onze ambitie voor onze leveranciers en zakenpartners:  “Iedereen die werkt heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning die voor zichzelf en zijn gezin een bestaan ​​garandeert dat de menselijke waardigheid waardig is...”   

4.2.1 Lonen moeten regelmatig en op tijd worden betaald en moeten de ervaring, kwalificaties en prestaties van de werknemer weerspiegelen. De minimumvereiste is dat werkgevers ten minste het wettelijke minimumloon, het geldende sectorloon of het loon waarover in een collectieve overeenkomst is onderhandeld, afhankelijk van welke van de twee hoger is, moeten betalen. Alle andere soorten wettelijk verplichte voordelen en compensaties moeten worden betaald. Er zijn geen onredelijke inhoudingen toegestaan ​​en de werknemer heeft recht op een schriftelijke opgave van de wijze waarop het loon wordt berekend.   

4.2.2 De gewone werktijd mag de wettelijke limiet niet overschrijden en mag nooit meer dan 48 uur per week bedragen. Overuren mogen de door de wetgeving van het land toegestane aantallen niet overschrijden. Als dergelijke limieten niet bestaan, mag overwerk niet meer dan 12 uur per week bedragen.  Overuren moeten altijd vrijwillig zijn en worden vergoed in overeenstemming met de wet. Stukwerk mag niet worden vrijgesteld van het recht op overwerkvergoeding. Werknemers hebben recht op ten minste één vrije dag per periode van zeven dagen.   

4.2.3 De werknemers worden toegekend en correct gecompenseerd voor alle vormen van betaald verlof waarop zij wettelijk recht hebben. Voorbeelden van dergelijk verlof zijn jaarlijks verlof, zwangerschaps-/ouderschapsverlof en ziekteverlof.   

5. HUISVESTINGSVOORWAARDEN
Als een bedrijf huisvestingsfaciliteiten voor zijn werknemers aanbiedt, moeten de eisen met betrekking tot brandveiligheid en netheid onder punt 3 hierboven ook van toepassing zijn op de slaapzaal. De slaapzaal moet gescheiden zijn van de werkplek en een aparte ingang hebben. Werknemers moeten vrije toegang hebben tot de slaapzaal.   

6. MILIEU
Het milieu is wereldwijd een steeds groter probleem en KYRA verwacht van haar leveranciers en andere zakenpartners dat zij zich op dit gebied verantwoordelijk gedragen. Onze leveranciers moeten voldoen aan alle toepasselijke milieuwetten en -voorschriften in het land waar ze actief zijn. We maken ons vooral zorgen over de manier waarop de productie van onze kleding en andere producten bijdraagt ​​aan klimaatverandering en waterstress.

6.1 Omgevingsvergunningen
Het bedrijf moet over de relevante milieuvergunningen en licenties voor zijn activiteiten beschikken.   

6.2 Omgaan met chemicaliën  

De gebruikte chemicaliën moeten voldoen aan de chemische beperkingen.
Chemische containers moeten correct worden geëtiketteerd en veilig worden opgeslagen. In de werkplaats moet een materiaalveiligheidsinformatieblad (MSDS) beschikbaar zijn (in de plaatselijke taal). De instructies in het veiligheidsinformatieblad moeten worden gevolgd.  (Zie ILO-verdrag 170)

6.3 Waterbeheer en Afvalwater
Behandelingswater is in veel delen van de wereld een schaarse hulpbron en moet zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Al het uitgaande afvalwater van natte processen moet worden behandeld voordat het wordt geloosd. De kwaliteit van het behandelde afvalwater moet voldoen aan de eisen in de lokale wetgeving of de BSR-richtlijnen*, afhankelijk van welke strenger is.

* Business for Social Responsibility (BSR) heeft een werkgroep gecoördineerd bestaande uit een aantal bedrijven die een industriestandaard voor de kwaliteit van afvalwater   

6.4 Afvalbeheer
Al het afval en vooral gevaarlijk afval moet op een verantwoorde manier en in overeenstemming met de lokale wetgeving worden verwerkt.   

7. SYSTEMENBENADERING
Om naleving van de Gedragscode, lokale arbeidswetten en milieuwetten te handhaven, is het belangrijk dat de leveranciers en andere zakenpartners over het noodzakelijke beleid en de noodzakelijke managementsystemen beschikken.   

8. TOEZICHT EN HANDHAVING 

8.1 Transparantie en samenwerking

KYRA verwacht van al haar leveranciers en andere zakenpartners dat zij deze Gedragscode respecteren en actief hun uiterste best doen om onze normen te verwezenlijken.  Ook verwachten wij van onze leveranciers en andere zakenpartners dat zij transparant zijn en onze accountants niet opzettelijk misleiden. Wij geloven in samenwerking en zijn bereid samen te werken met onze leveranciers en andere zakenpartners om duurzame oplossingen te bereiken en leveranciers en andere zakenpartners die zich hieraan houden te promoten.   

Ethisch gedrag is vereist. Eventuele inbreuken op de Code moeten onmiddellijk worden gemeld aan het management van KYRA .

8.2 Toezicht 
Alle leveranciers en andere zakenpartners zijn verplicht om KYRA te allen tijde op de hoogte te houden van waar elk product wordt geproduceerd, inclusief onderaanneming en thuiswerk. Voor auditdoeleinden moet relevante documentatie worden bijgehouden. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment onaangekondigde bezoeken af ​​te leggen aan alle eenheden die goederen of diensten produceren.  We behouden ons ook het recht voor om een ​​onafhankelijke derde partij van onze keuze aan te wijzen om audits uit te voeren om de naleving van onze Gedragscode te beoordelen.


8.3 Toeleveringsketen  

De Gedragscode van KYRA is alleen van toepassing op onze directe leveranciers, andere zakenpartners en fabrikanten van goederen of diensten voor KYRA.  Wij moedigen onze leveranciers en andere zakenpartners echter aan om stroomopwaarts in hun toeleveringsketen sociale en milieueisen op te leggen, bijvoorbeeld aan leveranciers van stoffen, labels, leer, katoen en andere componenten en grondstoffen. Voorbeelden van dergelijke eisen zijn onder meer het verbod op het gebruik van dwangarbeid en kinderarbeid, chemische beperkingen en de behandeling van afvalwater. 

8.4 Corrigerende actie
De audits van KYRA zijn erop gericht de hiaten te identificeren tussen de vereisten in deze Gedragscode en de feitelijke praktijken en omstandigheden op de werkplek. Het gecontroleerde bedrijf krijgt doorgaans de gelegenheid een correctief actieplan voor te stellen en uit te voeren. KYRA zal de uitvoering van het plan opvolgen en verifiëren dat overtredingen zijn verholpen.  Als een leverancier er niet in slaagt binnen de gestelde termijn duurzame verbeteringen door te voeren, zou dit de relatie met KYRA ernstig schaden. Onwil om mee te werken of herhaalde ernstige schendingen van de Gedragscode en lokale wetgeving kunnen leiden tot verminderde omzet en uiteindelijk tot beëindiging van de zakelijke relatie met KYRA.