Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen het consumentengebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd wordt verspreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument van een ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten voorstellen;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

NB BV/KYRA
Back-upstraat 12
1033NX Amsterdam

Emailadres: financiën@kyra.nl
Telefoonnummer: +31 235518859

Btw-identificatienummer: NL 818638886B01
KvK-nummer: 34188207
Indien de activiteit van de ondernemer wordt uitgevoerd aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en geeft aan waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo snel mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in wijziging van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zo wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de ingewikkelde selectie die voor hem het meest vruchtbare is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit chemische in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende groot om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen van kennelijke fouten in het aanbod van de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat bepaalde informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaardbare van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  - de prijs inclusief belastingen;
  ​- de eventuele kosten van aflevering;
  - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen hiervoor nodig zijn;
  - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  - de termijn voor het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
  ondernemer de prijs betaalbaar;
  - of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze
  dit voor de consument te raadplegen is;
  - de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de deur ingaat
  het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst
  herstellen;
  - de eventuele andere talenten waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
  gesloten;
  - de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft gedaan en de wijze waarop
  de consumentengedragscodes langs elektronische weg kunnen raadplegen; nl
  - de minimale duur van de overeenkomst op afstand in het geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van het aanvaarden van de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft, heeft de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de acceptabele van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en belangrijke maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer voldoende passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen van de consument aan zijn betalingsverplichtingen kunnen voldoen, en ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde aangaan van de overeenkomst op afstand. Als de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtvaardigd gemotiveerd een beslissing van aanvraag te kiezen of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schrijven van op wijze wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  A. het adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  B. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het onduidelijk zijn van het herroepingsrecht;
  C. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  D. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In het geval van een duurtransactie is deze afwijkend in de vorige, maar slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekende vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer opleveren, conform de door de ondernemer voorziene ontoereikende en instructies instructies.

Artikel 7 - Kosten in het geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen tien hoogste kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Als de consument een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer dit bedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending van herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod heeft, tijdelijk voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  A. die door de ondernemer tot stand zijn passende specificaties van de consument;
  B. die persoonlijk van aard zijn;
  C. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  D. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waardoor de ondernemer geen invloed heeft;
  F. voor losse kranten en tijdschriften;
  G. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  A. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te ondergronds op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode;
  B. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  C. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod variabele geldigheidsduur worden de prijzen van de producten aangeboden en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Bij het opgeven van het vorige lid kan de ondernemer producten van diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat componentenprijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen indien toegestaan ​​zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen indien toegestaan ​​de ondernemer dit bedongen heeft en:
  A. dit het gevolg is van wettelijke regelingen van bepalingen; van
  B. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. Het in het aanbod van producten of diensten dure prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod functionele specificaties, aan de voldoende eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en /van overheidsvoorschriften. Indien verbeterd staat de ondernemer er tevens voor dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur gegarandeerde garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en voltooit die de consument op grond van de conflict tegenover de ondernemer kan doen geld.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als de plaats van levering het adres oplevert dat de consument aan het bedrijf heeft gemaakt.
 3. Met overtuigend van hetgeen blijkt in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een geïnstalleerde leveringstermijn is besloten. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangen de consument uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op mogelijke compensatie.
 4. In het geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald zo snel mogelijk hebben, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op mogelijke en verrassende wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet verdwijnen. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gebaseerde bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument van een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekende samengestelde vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is gekozen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzeggen

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die beperkt tot het geregelde afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) van diensten, te allen tijde opzeggen met voldoende van besloten opzeggende regels en een opzegtermijn van tien hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die bereikt tot het geregelde afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) van diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met geldige van gerechtvaardigde opzegtermijnregels en een opzeg van tien hoogste één maand.
 3. De consument kan in de vorige leden tegenstrijdige overeenkomsten zitten:
  - te allen tijde allen opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald 1 of in een bepaalde periode;
  - minimaal opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  - heeft altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf bedongen.

  Verlenging
   
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die hoeveelheden tot het geregelde afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 5. In het geval van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregelde afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van tien hoogste één maand.
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die enorme hoeveelheden tot het geregelde afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van tien hoogste één maand en een opzegtermijn van tien hoogste drie maanden in het geval dat de overeenkomst tot het geregeld leidt, maar minder dan één keer per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en feitelijk automatisch afgerond van de proef- of kennismakingsperiode.

  Duur
   
 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van tien hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzeggen vóór het einde van de gecombineerde duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor niet zover anders is betaald, dient de door de consument verschuldigde bedragen direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan de ondernemer te worden vervuld.
 2. De consument heeft de plicht om tussentijdse betalingen onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In het geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer wettelijke beperkingen behouden, heeft het recht om de voorafgaande aan de consument geautomatiseerde reductief kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekende klachtenprocedure en heeft de klacht opgelost deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over gebreken aan gekochte textielgoederen, schoenen en/of andere klachten in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo mogelijk mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 maanden na constatering daarvan, volledig en duidelijk beschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbare verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitgebreid antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in overleg overleg kan worden opgelost een opgelost dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarbij deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op wijze wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.